باس بەت   »ساز الەمى»   كارا ok اندەرجالپى 121 ساز
سازدىڭ اتى
ورىنداعان دايىنداعان فورماسى شىعارىلعان ۋاقىتى تىڭداۋ تۇسىرۋ
حالىق اندەرى admin mp3 2016-09-29 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-12-21 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-09-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-10-14 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-10-12 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-10-05 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-09-29 تىڭداۋ تۇسىرۋ
حالىق اندەرى admin mp3 2016-09-29 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-09-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-11-01 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-09-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-06-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-12-21 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-08-27 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-09-29 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-06-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-12-21 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-10-04 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-12-13 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-09-29 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-06-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-11-01 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-02-16 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-01-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-06-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-02-16 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-12-12 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-06-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-02-16 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-09-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-01-10 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-11-01 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-11-21 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-04-20 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-12-12 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-01-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-09-29 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-12-12 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-06-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-01-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-10-27 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-11-18 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-11-21 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-06-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-10-25 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-01-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-01-11 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2016-12-19 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-06-30 تىڭداۋ تۇسىرۋ
ءان سالايىق admin mp3 2017-02-16 تىڭداۋ تۇسىرۋ