اۋىل ساعىنىشى  上一首  下一首

赞(1)

收藏(1)

下载(72)

分享

歌曲详细信息

歌名:اۋىل ساعىنىشى

歌手:ءان سالايىق

标签:0

作词:بەلگىسىز

作曲:بەلگىسىز

编曲:بەلگىسىز

人气:1056

分类:كارا ok اندەر

专辑:未加入

点击/下载:1056/72

上传时间:2016-09-30 04:23:48

最新听众

admin 9个月前
nuerlan 1年以前
yeerhali 1年以前
ahjalen 1年以前
abzal123 1年以前
nurb 1年以前

附件资讯

歌曲ID:7

歌曲名:اۋىل ساعىنىشى

宣传地址:

》— 歌词

ۇقسايسىڭ مەنىمەنەن ءبىر تۋعانعا
ۇقسايدى مىنەز قۇلقىڭ تۇر-تۇلعاڭدا
انامنىڭ ساۋساعىنىڭ تابى تۇسكەن
اعاتاي جانقالتاڭدا قۇرتىڭ بارما
انامنىڭ ساۋساعىنىڭ تابى تۇسكەن
اعاتاي جانقالتاڭدا قۇرتىڭ بارما

ساعىنعان ساعىنىشىم بار باسىمدا
اۋىلدان ارتىق ءجاننات بارما ءسىرا
ورەدەن ىرىمشىگىن اپ قاشاتىن
ساعىندىم كەز قۇيرىعىن قارعاسىندا

امانبا اۋىل ايماق جۇرتىم مەنىڭ
امانبا مەن تىلەيمىن ەل تىلەۋىن
بوزداعان بوز دالاڭنىڭ بوتاسى ەدىم
جانىمدى اشىلاتشى قۇرتىڭمەنەن
بوزداعان بوز دالاڭنىڭ بوتاسى ەدىم
جانىمدى اشى لاتشى قۇرتىڭمەنەن

ساعىندىم ساحارانىڭ قىر كوكتەمىن
ساعىندىم سارعۋسىنىن جەل وتتەرىن
ساعىندىم سارى كوزدەي قوڭىراۋلاتىپ
قايتاتىن اققۋ-قازدىڭ تىزبەكتەرىن
ساعىندىم سارى كوزدەي قوڭىراۋلاتىپ
قايتاتىن اققۋ-قازدىڭ تىزبەكتەرىن

  • 最新排行
  • 人气排行
  • 站长推荐
  • 猜你喜欢
  加载评论内容,请稍等......