• كارا ok اندەر — 大家在听
歌曲名称 演唱 会员 试听
1جەڭەشە-اي ءان سالايىق admin
2مەن ساعان وكپەلەمەيمىن ءان سالايىق admin
3اۋىلعا كەل ءان سالايىق admin
4تۋعان جەر اتامەكەن ءان سالايىق admin
5مۇڭايدىم ءوزىڭ جوقتا ءان سالايىق admin
6سەنى عانا ءان سالايىق admin
7قۇربىجان ءان سالايىق admin
8كەشىكپەي كەلەم دەپ ەڭ-2 ءان سالايىق admin
9العاشقى ماحاببات ءان سالايىق admin
10ءانىم سەن ەدىڭ(2) ءان سالايىق admin
11جولىڭ بولسىن جولاۋشى ءان سالايىق admin
12ەسىڭە ال ءان سالايىق admin
13جاس ارۋ ءان سالايىق admin
14مەن دەپ ويلا ءان سالايىق admin
15ارمان-اي ءان سالايىق admin
16ءانىم سەن ەدىڭ—1 ءان سالايىق admin
17سىر سۇلۋى ءان سالايىق admin
18تۋعان جەر ءان سالايىق admin
19ەلگە سالەم ءان سالايىق admin
20ارمانداستار ءان سالايىق admin