• كارا ok اندەر — 大家在听
歌曲名称 演唱 会员 试听
1انا تۋرالى جىر—2 ءان سالايىق admin
2ارىس جاعاسىندا ءان سالايىق admin
3ساعىندىم سەنى ءان سالايىق admin
4مارجان قىز ءان سالايىق admin
5ۇكىلى قىز ءان سالايىق admin
6قازاق قىزى ءان سالايىق admin
7ويلايسىڭبا جانىم ءان سالايىق admin
8سەن ءۇشىن ءان سالايىق admin
9كەشىكپەي كەلەم دەپ ەڭ-1 ءان سالايىق admin
10ۋگايىم ءان سالايىق admin
11توي جىرى ءان سالايىق admin
12قىزىل گۇلىم-اي ءان سالايىق admin
13اگۋگاي، دومبىرا ءان سالايىق admin
14كەزدەسپەي جۇرگەن ءان سالايىق admin
15مەن باقتتى بالامىن ءان سالايىق admin
16دومبىرا جىرى-2 ءان سالايىق admin
17جاس جۇبايلار2 ءان سالايىق admin
18ول سەن ەمەس ءان سالايىق admin
19ماحاببات جالىنى ءان سالايىق admin
20ارۋ قىزدار ءان سالايىق admin