• كارا ok اندەر — 大家在听
歌曲名称 演唱 会员 试听
1انا تۋرالى جىر—2 ءان سالايىق admin
2ارىس جاعاسىندا ءان سالايىق admin
3قازاق قىزى ءان سالايىق admin
4ۇكىلى قىز ءان سالايىق admin
5مارجان قىز ءان سالايىق admin
6ساعىندىم سەنى ءان سالايىق admin
7ويلايسىڭبا جانىم ءان سالايىق admin
8سەن ءۇشىن ءان سالايىق admin
9كەشىكپەي كەلەم دەپ ەڭ-1 ءان سالايىق admin
10توي جىرى ءان سالايىق admin
11ۋگايىم ءان سالايىق admin
12اگۋگاي، دومبىرا ءان سالايىق admin
13قىزىل گۇلىم-اي ءان سالايىق admin
14دومبىرا جىرى-2 ءان سالايىق admin
15كەزدەسپەي جۇرگەن ءان سالايىق admin
16جاس جۇبايلار2 ءان سالايىق admin
17ماحاببات جالىنى ءان سالايىق admin
18شاقىرادى كوكتەم ءان سالايىق admin
19ارۋ قىزدار ءان سالايىق admin
20ول سەن ەمەس ءان سالايىق admin