• كارا ok اندەر — 本月排行
歌曲名称 演唱 会员 试听
1ءانىم سەن ەدىڭ—1 ءان سالايىق admin
2بوز تورعايىم ءان سالايىق admin
3قايداسىڭدار، دوستارىم ءان سالايىق admin
4ارىس جاعاسىندا ءان سالايىق admin
5ول سەن ەمەس ءان سالايىق admin
6مەن ساعان وكپەلەمەيمىن ءان سالايىق admin
7كەزدەسپەي جۇرگەن ءان سالايىق admin
8كەشىكپەي كەلەم دەپ ەڭ-2 ءان سالايىق admin
9اققۋداي ءان سالايىق admin
10تاڭ سىرى ءان سالايىق admin
11قاراي كوزىم ءان سالايىق admin
12ەگىز لەبىز ءان سالايىق admin
13ارمان-اي ءان سالايىق admin
14ءاريايداي ءان سالايىق admin
15اي قارا كوز ءان سالايىق admin
16ۇكىلى قىز ءان سالايىق admin
17ەرتەگىلەر ءان سالايىق admin
18اكە تۋرالى جىر ءان سالايىق admin
19نۇريكامال ءان سالايىق admin
20ءانىم سەن ەدىڭ(2) ءان سالايىق admin