• كارا ok اندەر — 本月排行
歌曲名称 演唱 会员 试听
1تۋعان جەر اتامەكەن ءان سالايىق admin
2مەن دەپ ويلا ءان سالايىق admin
3اقتاماق ءان سالايىق admin
4مەن باقتتى بالامىن ءان سالايىق admin
5قىرمانعا كەل ءان سالايىق admin
6بالاۋسا ءان سالايىق admin
7قىز سىنى ءان سالايىق admin
8قايىقتا(2) ءان سالايىق admin
9قايران قارا بۇرىمدىم ءان سالايىق admin
10قايدا سەنىڭ اۋىلىڭ ءان سالايىق admin
11ۋگايىم ءان سالايىق admin
12جانىم ءان سالايىق admin
13ارمان-اي ءان سالايىق admin
14دەدىم اي-اۋ(1) ءان سالايىق admin
15مارجان قىز ءان سالايىق admin
16تۋعان جەر ءان سالايىق admin
17اگۋگاي، دومبىرا ءان سالايىق admin
18مەن قازاق قىزدارىنا ءان سالايىق admin
19مۇڭايدىم ءوزىڭ جوقتا ءان سالايىق admin
20دومبىرا جىرى-1 ءان سالايىق admin