باس بەت   »ساز الەمى»  كارا ok اندەر»   تۋعان جەرىم تاماشا

تۋعان جەرىم تاماشا

ءانشى:ءان سالايىق
بەلگىسى:0
ءان ءسوزى:مۇقاعالي ماقاتايەۆ
مۋزيكاسى:نۇرعيسا تىلەنديەۆ
وڭدەۋشى:بەلگىسىز
تۇرى:كارا ok اندەر
جيناق:未加入
تىڭدالىمى/تۇسىرىلىمى:653/52
شىعارىلعان ۋاقىتى:2016-11-01 02:49:06

ءان ءسوزى

تۋعان جەرىم تاماشا

كەڭ جازيرا قازاقتىڭ جەرى قانداي 
اققۋ ۇشىپ قاز قونعان كولى قانداي  
ءار اۋىلعان قانشا رەت بارسامداعى
اسىل ەركەم الدىمنان جولىعارداي
 
اتىراۋ مەن التايىم 
انمەن شاشۋ شاشايىن 
ساعىندىرعان سارى ارقا 
بارسام ساعان اي سايىن 
بارسام ســـاعـــان اي ســايىـــن
قاسيەتتى قاراتاۋ 
اسىل تەكتى الاتاۋ
جاسىل جەلەك جەتى سۋ
تۋعان جەرىم تاماشا
و...و...
تۋعان جەرىم تاماشا

اسقاقتاعان قازاقتىڭ ءانى قانداي 
سىلدىرلاعان بۇلاعى باۋى قانداي   
تاۋدىڭ سۋىن تامسانىپ جۇتقان ادام
جان دەرتىنەن ساۋىعىپ ايىعارداي 

تۋعان جەردەن اياماي ءانىمىزدى
ايالاسىن ارماننىڭ تاڭى ءبىزدى 
اباي جامبىل ماحامبەت قۇرمانعازى 
ارۋاعى قولداسىن ءبارىمىزدى 

قوسىمشا مالىمەت

  • ءانشىنىڭID:24
  • ءانشىنىڭ اتى-ءجونى:تۋعان جەرىم تاماشا
  • ءادىرىسى:

  قاتىستى مازمۇندار

الدىڭعى كەيىنگى

تاياۋدا تىڭداعاندار

  • yeerhali1年以前 تىڭداعان
  • samhar1年以前 تىڭداعان
  • ayiguli1年以前 تىڭداعان
  • uletaw1年以前 تىڭداعان
  • adal8681年以前 تىڭداعان
  • bura1年以前 تىڭداعان

مەندە ءبىر-ەكى اۋىز ايتا كەتەيىن باعا

  اشىلۋ ۇستىندە...