تۋعان جەرىم تاماشا  上一首  下一首

赞(1)

收藏(0)

下载(52)

分享

歌曲详细信息

歌名:تۋعان جەرىم تاماشا

歌手:ءان سالايىق

标签:0

作词:مۇقاعالي ماقاتايەۆ

作曲:نۇرعيسا تىلەنديەۆ

编曲:بەلگىسىز

人气:632

分类:كارا ok اندەر

专辑:未加入

点击/下载:632/52

上传时间:2016-11-01 02:49:06

最新听众

yeerhali 1年以前
samhar 1年以前
ayiguli 1年以前
uletaw 1年以前
adal868 1年以前
bura 1年以前

附件资讯

歌曲ID:24

歌曲名:تۋعان جەرىم تاماشا

宣传地址:

》— 歌词

كەڭ جازيرا قازاقتىڭ جەرى قانداي 
اققۋ ۇشىپ قاز قونعان كولى قانداي  
ءار اۋىلعان قانشا رەت بارسامداعى
اسىل ەركەم الدىمنان جولىعارداي
 
اتىراۋ مەن التايىم 
انمەن شاشۋ شاشايىن 
ساعىندىرعان سارى ارقا 
بارسام ساعان اي سايىن 
بارسام ســـاعـــان اي ســايىـــن
قاسيەتتى قاراتاۋ 
اسىل تەكتى الاتاۋ
جاسىل جەلەك جەتى سۋ
تۋعان جەرىم تاماشا
و...و...
تۋعان جەرىم تاماشا

اسقاقتاعان قازاقتىڭ ءانى قانداي 
سىلدىرلاعان بۇلاعى باۋى قانداي   
تاۋدىڭ سۋىن تامسانىپ جۇتقان ادام
جان دەرتىنەن ساۋىعىپ ايىعارداي 

تۋعان جەردەن اياماي ءانىمىزدى
ايالاسىن ارماننىڭ تاڭى ءبىزدى 
اباي جامبىل ماحامبەت قۇرمانعازى 
ارۋاعى قولداسىن ءبارىمىزدى 

  • 最新排行
  • 人气排行
  • 站长推荐
  • 猜你喜欢
  加载评论内容,请稍等......