• كارا ok اندەر — 视听排行
歌曲名称 演唱 会员 试听
1مەن دەپ ويلا ءان سالايىق admin
2تۋعان جەر اتامەكەن ءان سالايىق admin
3اقتاماق ءان سالايىق admin
4ساعىندىم سەنى ءان سالايىق admin
5قايداسىڭدار، دوستارىم ءان سالايىق admin
6انا تۋرالى جىر ءان سالايىق admin
7اعا جان ءان سالايىق admin
8تۋعان جەرىم تاماشا ءان سالايىق admin
9اۋىل ساعىنىشى ءان سالايىق admin
10اۋىلعا كەل ءان سالايىق admin
11كوزىڭنىڭ ءمولدىرىن -اي(2) ءان سالايىق admin
12اقمارجان ءان سالايىق admin
13دەدىم اي-اۋ ءان سالايىق admin
14ءانىم سەن ەدىڭ(2) ءان سالايىق admin
15ول سەن ەمەس ءان سالايىق admin
16بالاۋسا ءان سالايىق admin
17قايىقتا ءان سالايىق admin
18تۋعان كۇن كەشىندە ءان سالايىق admin
19انا تۋرالى جىر(3) ءان سالايىق admin
20جولىڭ بولسىن جولاۋشى ءان سالايىق admin