باس بەت   »ساز الەمى»  كارا ok اندەر»   اقاۋ كەرىم

اقاۋ كەرىم

ءانشى:ءان سالايىق
بەلگىسى:
ءان ءسوزى:ءان سالايىق
مۋزيكاسى:ءان سالايىق
وڭدەۋشى:ءان سالايىق
تۇرى:كارا ok اندەر
جيناق:ءان سالايىق
تىڭدالىمى/تۇسىرىلىمى:231/0
شىعارىلعان ۋاقىتى:2017-06-30 03:43:52

ءان ءسوزى

اقاۋ كەرىم

اينالايىن، قاراعىم التىنىم-اي،
اق ءجۇزىڭدى كورگەندە بالقىدىم-اي.
كورمەگەلى كوپ ايدىڭ ءجۇزى بولدى،
ەسەن-امان ءجۇرمىسىڭ جارقىنىم-اي.
احاۋ، كەرىم، بۇراڭ بەلىم،
كۇندە جيىن، كۇندە توي
جۇرگەن جەرىڭ.
احاۋ، كەرىم، بۇراڭ بەلىم،
كۇندە جيىن، كۇندە توي
جۇرگەن جەرىڭ.

ريزامىن، جان قالقا سەرتكە جەتسەڭ،
قيىن-قىستاۋ جەرلەردەن امان وتسەڭ.
ءبىر شىبىنداي جانىمدى قۇربان ەتەم،
عاشىعىڭدى ءوزىڭ ءبىل ،زار ەڭىرەتسەڭ.
اياي سارىم، 
ساۋلە جانىم.
ساعىنعاندا قايدا ەدىڭ،
عاشىق جارىم.
اياي سارىم، 
ساۋلە جانىم.
ساعىنعاندا قايدا ەدىڭ،
عاشىق جارىم.

ءسىز اسىل زات قالقاتاي ساعاتتاعى،
كوڭىلىمدى سۇيگەن جار تاباد-تاعى.
كوڭىلىمدى سۇيگەن جار تاپپاي كەتسە،
كوڭىل شىركىن قايتەيىن قالاد-تاعى.
اياي كەرىم، ءمولدىر كوزىڭ.
ءالى ەسىمنەن كەتپەيدى
ايتقان  ءسوزىڭ.
احاۋ، كەرىم، بۇراڭ بەلىم،
كۇندە جيىن كۇندە توي
جۇرگەن جەرىڭ.
 

قوسىمشا مالىمەت

  • ءانشىنىڭID:116
  • ءانشىنىڭ اتى-ءجونى:اقاۋ كەرىم
  • ءادىرىسى:

  قاتىستى مازمۇندار

الدىڭعى كەيىنگى

تاياۋدا تىڭداعاندار

  • uletaw1年以前 تىڭداعان

مەندە ءبىر-ەكى اۋىز ايتا كەتەيىن باعا

  加载评论内容,请稍等......