ارۋ قىزدار  上一首  下一首

赞(1)

收藏(1)

下载(4)

分享

歌曲详细信息

歌名:ارۋ قىزدار

歌手:ءان سالايىق

标签:0

作词:بەلگىسىز

作曲:بەلگىسىز

编曲:بەلگىسىز

人气:238

分类:كارا ok اندەر

专辑:未加入

点击/下载:238/4

上传时间:2016-09-30 04:23:02

最新听众

nuerlan 1年以前
uletaw 1年以前
nurb 1年以前
samhar 1年以前
adellazat 1年以前
bura 1年以前

附件资讯

歌曲ID:17

歌曲名:ارۋ قىزدار

宣传地址:

》— 歌词

ءومىرىنىڭ مەرەيى ءمانى قىزدار
كوڭىلىمنىڭ كوكتەمى ءسانى قىزدار
قارامايسىڭ كوزىڭدى قادامايسىڭ
قاي قىلىعىم جاقپاي جۇر جانىم قىزدار

ارۋ قىزدار 
ءدارۋ قىزدار 
گۇل سەزىمگە زارۋ قىزدار
وزدەرىڭە سىيلايتىن ءانىمىز بار
باعىمىز بار 

ماحابباتتىڭ ۇكىسى بۇلعاقتاعان
ءاي، ارۋلار التىننان قىمبات ماعان
سەندەرمەنەن جانىمىز جىرعا تولى
سەندەرمەنەن جاينايدى جومارت دالام

  • 最新排行
  • 人气排行
  • 站长推荐
  • 猜你喜欢
  加载评论内容,请稍等......