باس بەت   »ساز الەمى»  كارا ok اندەر»   اسىل اجە

اسىل اجە

ءانشى:ءان سالايىق
بەلگىسى:
ءان ءسوزى:قادىر مىرزاليەۆ
مۋزيكاسى:نۇرعيسا تىلەنديەۆ
وڭدەۋشى:بەلگىسىز
تۇرى:كارا ok اندەر
جيناق:未加入
تىڭدالىمى/تۇسىرىلىمى:215/12
شىعارىلعان ۋاقىتى:2016-11-15 06:45:43

ءان ءسوزى

اسىل اجە

اسىل اجەم، عاسىر اجەم اڭساعان،
ساعىنىشىم - سارى ورمانداي سامساعان.
اكە بولىپ جۇرگەنىمدى ۇمىتىپ،
ءالى كۇنگە ەركەلەيمىن مەن ساعان.

قۇلىڭدايمىن اسىر سالعان اڭعاردا،
قوزىندايمىن ويناقتاعان الباردا.
ءوزىڭ باردا قىسىلمايمىن كۇلۋگە،
جىلاۋعا دا قىسىلمايمىن سەن باردا.
ءوزىڭ باردا قىسىلمايمىن كۇلۋگە،
جىلاۋعا دا قىسىلمايمىن سەن باردا.

مەن وزىڭنەن قابىلداپپىن سۇيۋدى،
مەن وزىڭنەن قابىلداپپىن كۇيۋدى.
سەنىڭ جانىڭ جۇرەگىمە وراۋلى،
مەنىڭ جانىم جاۋلىعىڭا ءتۇيۋلى.
سەنىڭ جانىڭ جۇرەگىمە وراۋلى،
مەنىڭ جانىم جاۋلىعىڭا ءتۇيۋلى.

قوسىمشا مالىمەت

  • ءانشىنىڭID:51
  • ءانشىنىڭ اتى-ءجونى:اسىل اجە
  • ءادىرىسى:

  قاتىستى مازمۇندار

الدىڭعى كەيىنگى

تاياۋدا تىڭداعاندار

مەندە ءبىر-ەكى اۋىز ايتا كەتەيىن باعا

  اشىلۋ ۇستىندە...