باس بەت   »انشىلەر»  ەر انشىلەر»   مۇرات مۇستافا ۇلى

مۇرات مۇستافا ۇلى

مۇرات مۇستافا ۇلى
  • اتى -ءجونى:مۇرات مۇستافا ۇلى
  • جىنىسى:ەر
  • قوسىمشا اتى:مۇرات
  • ازاماتتىعى:جۇڭگو
  • ءتىلى:قازاقشا
  • تۋىلعان جەرى:قابا اۋدانى
  • تۋىلعان ۋاقىتى:....
  • جۇلدىزى:...
  • بوي بيىكتىگى:170
  • سالماعى:70

مۇرات مۇستافا ۇلى قىسقاشا تۇسىندىرمەسى: مۇرات مۇستافا ۇلىقابا اۋداننان... قاتىستى تولىعىراق

ءانشىنىڭ بەلگىسى:

مۇرات مۇستافا ۇلى ساز توپتاماسى مۇرات مۇستافا ۇلى قىزعىندى سازدار

بارلىعىن تالداۋ

مۇرات مۇستافا ۇلى بارلىق سازدارى

بارلىعىن قويۋ تاڭدالعاندى قويۋ

سازدىڭ اتى
ءانشى
تىڭداۋ
تۇسىرۋ

جانەدە مۇرات مۇستافا ۇلى فوتوسى مۇرات مۇستافا ۇلى فوتوسى

جانەدە مۇرات مۇستافا ۇلى جيناعى مۇرات مۇستافا ۇلى جيناعى

مۇرات مۇستافا ۇلى قاتىستى باعالار

  加载评论内容,请稍等......