باس بەت   »انشىلەر»  ەر انشىلەر»   ەرىك مانتاۋ ۇلى

ەرىك مانتاۋ ۇلى

ەرىك مانتاۋ ۇلى
  • اتى -ءجونى:ەرىك مانتاۋ ۇلى
  • جىنىسى:ەر
  • قوسىمشا اتى:
  • ازاماتتىعى:جۇڭگو
  • ءتىلى:قازاقشا
  • تۋىلعان جەرى:شينجياڭ قابا اۋدانى
  • تۋىلعان ۋاقىتى:
  • جۇلدىزى:
  • بوي بيىكتىگى:1.82
  • سالماعى:78

ەرىك مانتاۋ ۇلى قىسقاشا تۇسىندىرمەسى: ەرىك مانتاۋ ۇلى قاتىستى تولىعىراق

ءانشىنىڭ بەلگىسى:

ەرىك مانتاۋ ۇلى ساز توپتاماسى ەرىك مانتاۋ ۇلى قىزعىندى سازدار

بارلىعىن تالداۋ

ەرىك مانتاۋ ۇلى بارلىق سازدارى

بارلىعىن قويۋ تاڭدالعاندى قويۋ

سازدىڭ اتى
ءانشى
تىڭداۋ
تۇسىرۋ

جانەدە ەرىك مانتاۋ ۇلى فوتوسى ەرىك مانتاۋ ۇلى فوتوسى

جانەدە ەرىك مانتاۋ ۇلى جيناعى ەرىك مانتاۋ ۇلى جيناعى

ەرىك مانتاۋ ۇلى قاتىستى باعالار

  加载评论内容,请稍等......