مۇرات مۇستافا ۇلى سازدارى

مۇرات مۇستافا ۇلى قاتىستى قىزعىندى سازدار جالپى 1

بارلىعىن تالداۋ

مۇرات مۇستافا ۇلى بارلىق سازدارى

بارلىعىن قويۋ تاڭدالعاندى قويۋ

جانەدە مۇرات مۇستافا ۇلىMV تانىستىرىلعان