باس بەت   »انشىلەر»  ەر انشىلەر»   حالىق اندەرى

حالىق اندەرى

حالىق اندەرى
  • اتى -ءجونى:حالىق اندەرى
  • جىنىسى:
  • قوسىمشا اتى:
  • ازاماتتىعى:
  • ءتىلى:قازاقشا
  • تۋىلعان جەرى:
  • تۋىلعان ۋاقىتى:
  • جۇلدىزى:
  • بوي بيىكتىگى:
  • سالماعى:

حالىق اندەرى قىسقاشا تۇسىندىرمەسى: قاتىستى تولىعىراق

ءانشىنىڭ بەلگىسى:

حالىق اندەرى ساز توپتاماسى حالىق اندەرى قىزعىندى سازدار

بارلىعىن تالداۋ

حالىق اندەرى بارلىق سازدارى

بارلىعىن قويۋ تاڭدالعاندى قويۋ

سازدىڭ اتى
ءانشى
تىڭداۋ
تۇسىرۋ

جانەدە حالىق اندەرى فوتوسى حالىق اندەرى فوتوسى

حالىق اندەرى قاتىستى باعالار

  加载评论内容,请稍等......