حالىق اندەرى سازدارى

حالىق اندەرى قاتىستى قىزعىندى سازدار جالپى 2

بارلىعىن تالداۋ

حالىق اندەرى بارلىق سازدارى

بارلىعىن قويۋ تاڭدالعاندى قويۋ

جانەدە حالىق اندەرىMV تانىستىرىلعان