ءان سالايىق MV

جالپى 1پارشا جيناق

جەتى قابا - ءان سالايىق

شىعارعان ورىن:جاس قانات

ۋاقىتى:2019

رايونى:قابا اۋدان

ءتىلى:قازاقشا

قابا اۋدانىنداعى ونەرپازداردىڭ تۋىندىلارى ...