قابىلبەك يسابەك ۇلى سازدارى

قابىلبەك يسابەك ۇلى قاتىستى قىزعىندى سازدار جالپى 1

بارلىعىن تالداۋ

قابىلبەك يسابەك ۇلى بارلىق سازدارى

بارلىعىن قويۋ تاڭدالعاندى قويۋ

سازدىڭ اتى
ءانشى
تىڭداۋ
تۇسىرۋ

جانەدە قابىلبەك يسابەك ۇلىMV تانىستىرىلعان

جانەدە Top10

  • جاڭا
  • قىزعىندى