مۇقابا بەت  »دەبيەت ايدىنى»  داستان(پوەما)جالپى2جازبا