ەگىس دارىلەرىنىڭ ساپاسىن تەكسەرۋ جانە شىن-جالعانىن پارىقتاۋ
باس بەت   »كەسكىندەر»  ۇيرەنۋ ماتەريالى  »  ەگىس دارىلەرىنىڭ ساپاسىن تەكسەرۋ جانە شىن-جالعانىن پارىقتاۋ
كورىلىمى:311   ۋاقىتى:2019-03-15 19:29:57

اتى:ەگىس دارىلەرىنىڭ ساپاسىن تەكسەرۋ جانە شىن-جالعانىن پارىقتاۋ

رەجيسسەرى:

باس رولدا:

رايونى:

ۋاقىتى:2019-03-15 19:29:57

تۇسىندىرمەسى:

تولقىن ويعىر ۇلى
قابا اۋدانى اۋىل شارۋاشىلىق تەحنيكالارىن جالپىلاستىرۋ پۋنكتىنىڭ جوعارى دارەجەلى اگرونومى

جابۋ