ايدارشا بويىنشا: بارلىعى الەم جاڭالىقتارى ەل جاڭالىقتارى قابا حابالارى تاقىرىپتىق كەسكىندەر
باس بەت  »  قابا حابالارىجالپى 0 كەسكىن