قاستەر سەيىتقان ۇلى سازدارى

قاستەر سەيىتقان ۇلى قاتىستى قىزعىندى سازدار جالپى 0

بارلىعىن تالداۋ

قاستەر سەيىتقان ۇلى بارلىق سازدارى

بارلىعىن قويۋ تاڭدالعاندى قويۋ

سازدىڭ اتى
ءانشى
تىڭداۋ
تۇسىرۋ

جانەدە قاستەر سەيىتقان ۇلىMV تانىستىرىلعان

جانەدە Top10

  • جاڭا
  • قىزعىندى