ءارىپ بوينشا ىزدەۋ: بارلىعى A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z باسقالاي
باس بەت  »  ىزدەۋ ناتيجەسى:ءسايپىش سەيتقالي ۇلىجالپى 1 ساز
سازدىڭ اتى
ورىنداعان دايىنداعان فورماسى شىعارىلعان ۋاقىتى تىڭداۋ تۇسىرۋ
كاتيما قۋانتاي قىزى admin mp3 2019-02-04 تىڭداۋ تۇسىرۋ