• كارا ok اندەر — 大家在听
歌曲名称 演唱 会员 试听
1ساۋلەم-اي ءان سالايىق admin
2جاس جۇبايلار 1 ءان سالايىق admin
3ازيزيار ءان سالايىق admin
4سالەم سىزگە مۇعالىم ءان سالايىق admin
5كۇزگى باق ءان سالايىق admin
6قايدا سەنىڭ اۋىلىڭ ءان سالايىق admin
7قالقام -اي ءان سالايىق admin
8اقاۋ كەرىم ءان سالايىق admin
9اسىل اجە ءان سالايىق admin
10قايران قارا بۇرىمدىم ءان سالايىق admin
11اققايىڭ بۇرشىك جارعاندا ءان سالايىق admin
12قايران زامان ءان سالايىق admin
13جانارىم ءان سالايىق admin
14جالاڭ اياق قىز ءان سالايىق admin
15التاي ازاماتى ءان سالايىق admin
16قىزىل ورىك ءان سالايىق admin
17ەرتەگىلەر ءان سالايىق admin
18دەدىم اي-اۋ ءان سالايىق admin
19اقبۇلاق ءان سالايىق admin
20دومبىرا جىرى-1 ءان سالايىق admin