• كارا ok اندەر — 大家在听
歌曲名称 演唱 会员 试听
1جاس جۇبايلار 1 ءان سالايىق admin
2ازيزيار ءان سالايىق admin
3ساۋلەم-اي ءان سالايىق admin
4سالەم سىزگە مۇعالىم ءان سالايىق admin
5قايدا سەنىڭ اۋىلىڭ ءان سالايىق admin
6كۇزگى باق ءان سالايىق admin
7قالقام -اي ءان سالايىق admin
8قايران قارا بۇرىمدىم ءان سالايىق admin
9اقاۋ كەرىم ءان سالايىق admin
10اسىل اجە ءان سالايىق admin
11اققايىڭ بۇرشىك جارعاندا ءان سالايىق admin
12قايران زامان ءان سالايىق admin
13جانارىم ءان سالايىق admin
14جالاڭ اياق قىز ءان سالايىق admin
15قىزىل ورىك ءان سالايىق admin
16التاي ازاماتى ءان سالايىق admin
17ەرتەگىلەر ءان سالايىق admin
18دەدىم اي-اۋ ءان سالايىق admin
19دومبىرا جىرى-1 ءان سالايىق admin
20اقبۇلاق ءان سالايىق admin