• كارا ok اندەر — 大家在听
歌曲名称 演唱 会员 试听
1التىنىم—1 ءان سالايىق admin
2انا تۋرالى جىر(3) ءان سالايىق admin
3قايىقتا(2) ءان سالايىق admin
4شاقىرادى كوكتەم ءان سالايىق admin
5سارجايلاۋ ءان سالايىق admin
6العاشقى ماحاببات ءان سالايىق admin
7اتا مەكەن ءان سالايىق admin
8اكە تۋرالى جىر ءان سالايىق admin
9ەگىز لەبىز ءان سالايىق admin
10ايگولەك ءان سالايىق admin
11ۋگاي ارمان ءان سالايىق admin
12دەدىم اي-اۋ(1) ءان سالايىق admin
13قازاق قىزعا ۇيلەنەم ءان سالايىق admin
14قاراعىم -اي ءان سالايىق admin
15بوپەشىم ءان سالايىق admin
16اينالايىن ءان سالايىق admin
17تاڭ سىرى ءان سالايىق admin
18اۋىلىم -ءانىم ءان سالايىق admin
19جانىم ءان سالايىق admin
20جەڭەشە-اي ءان سالايىق admin