• كارا ok اندەر — 大家在听
歌曲名称 演唱 会员 试听
1التىنىم—1 ءان سالايىق admin
2قايىقتا(2) ءان سالايىق admin
3مەن باقتتى بالامىن ءان سالايىق admin
4العاشقى ماحاببات ءان سالايىق admin
5سارجايلاۋ ءان سالايىق admin
6اتا مەكەن ءان سالايىق admin
7اكە تۋرالى جىر ءان سالايىق admin
8ەگىز لەبىز ءان سالايىق admin
9ايگولەك ءان سالايىق admin
10دەدىم اي-اۋ(1) ءان سالايىق admin
11ۋگاي ارمان ءان سالايىق admin
12قاراعىم -اي ءان سالايىق admin
13قازاق قىزعا ۇيلەنەم ءان سالايىق admin
14اينالايىن ءان سالايىق admin
15انا تۋرالى جىر(3) ءان سالايىق admin
16بوپەشىم ءان سالايىق admin
17تاڭ سىرى ءان سالايىق admin
18جەڭەشە-اي ءان سالايىق admin
19اۋىلىم -ءانىم ءان سالايىق admin
20جانىم ءان سالايىق admin