تولىعىمەن
باس بەت   »ساز الەمى»  كارا ok اندەر»   اۋىل ساعىنىشى

اۋىل ساعىنىشى

ءانشى:ءان سالايىق
بەلگىسى:
ءان ءسوزى:بەلگىسىز
مۋزيكاسى:بەلگىسىز
وڭدەۋشى:بەلگىسىز
تۇرى:كارا ok اندەر
جيناق:قازىرشە جيناققا كىرمەدى
تىڭدالىمى/تۇسىرىلىمى:711/69
شىعارىلعان ۋاقىتى:2016-09-30 04:23:48

5 تانىستىرىلعان جيناق

ءان ءسوزى

اۋىل ساعىنىشى

ۇقسايسىڭ مەنىمەنەن ءبىر تۋعانعا
ۇقسايدى مىنەز قۇلقىڭ تۇر-تۇلعاڭدا
انامنىڭ ساۋساعىنىڭ تابى تۇسكەن
اعاتاي جانقالتاڭدا قۇتىڭ بارما 
انامنىڭ ساۋساعىنىڭ تابى تۇسكەن
اعاتاي جانقالتاڭدا قۇرتىڭ بارما 

ساعىنعان ساعىنىشىم بار باسىمدا
اۋىلدان ارتىق ءجاننات بارما ءسىرا
ورەدەن ىرىمشىگىن اپ قاشاتىن 
ساعىندىم كەزقۇيىرعىن قارعاسىندا

امانبا اۋىل ايماق جۇرتىم مەنىڭ
اماندا مەن تىلەيىم ەل تىلەۋىن
بوزداعان بوز دالاڭنىڭ بوتاسى ەدىم
جانىمدى اشىلاتشى قۇرتىڭمەنەن 
بوزداعان بوز دالاڭنىڭ بوتاسى ەدىم
جانىمدى اشىلاتشى قۇرتىڭمەنەن 

ساعىندىم ساحارانىڭ قىر كوكتەمىن
ساعىندىم سارىقۋسىنىن جەل وتتەرىن
ساعىندىم سارى كوزدەي قوڭىراۋلاتىپ
قايتاتىن اققۋ-قازدىڭ تىزبەكتەرىن
ساعىندىم سارى كوزدەي قوڭىراۋلاتىپ
قايتاتىن اققۋ-قازدىڭ تىزبەكتەرىن

تاياۋدا تىڭداعاندار

  • nuerlan1 كۇننىڭ الدىندا تىڭداعان
  • admin5 كۇننىڭ الدىندا تىڭداعان
  • kmjilomk15 كۇننىڭ الدىندا تىڭداعان
  • adal86823 كۇننىڭ الدىندا تىڭداعان
  • ayiguli1 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • uletaw2 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان

قوسىمشا مالىمەت

  • ءانشىنىڭID:7
  • ءانشىنىڭ اتى-ءجونى:اۋىل ساعىنىشى
  • ءادىرىسى:

  قاتىستى مازمۇندار

الدىڭعى كەيىنگى

مەندە ءبىر-ەكى اۋىز ايتا كەتەيىن باعا

  加载评论内容,请稍等......