ءۇش قوڭىر

ءانشى:ءان سالايىق
بەلگىسى:التىنبەك قورازباي
ءان ءسوزى:نۇرسولتان نازاربايەوۆ
مۋزيكاسى:التىنبەك قورازبايوۆ
وڭدەۋشى:بەلگىسىز
تۇرى:كارا ok اندەر
جيناق:قازىرشە جيناققا كىرمەدى
تىڭدالىمى/تۇسىرىلىمى:262/8
شىعارىلعان ۋاقىتى:2016-09-29 11:52:45

5 تانىستىرىلعان جيناق

ءان ءسوزى

ءۇش قوڭىر

ءۇش قوڭىر الاتاۋدىڭ قويناۋىڭدا
اكەمنىڭ ءىزى قالعان جايلاۋىڭدا
قاسقاسۋ گۇر-گۇر تاسىپ، گۇلى ەركەلەپ
ارقارىڭ جايىلاتىن ايماعىڭدا

اي، ءۇش قوڭىرىم، تۋعان جەرىم
راحىم نۇرى تۇنعان جەرىم
اي، ءۇش قوڭىرىم، تال بەسىگىم
جۇرەگىمدە ماڭگى ەسىمىڭ

بۇل جەردە تاريح سىردىڭ سىبدىرى بار
بابالار تۇلپارىنىڭ دۇبىرى بار
بۇل جەردە جامبىل-"جاكەڭ" ولەڭ ايتقان
ونەردىڭ، اقىندىقتىڭ تۇعىرى بار

شىندارىڭ تولە ءبيدىڭ قالپاعىنداي
جازيرا جاسىل الەم القابىڭدى-اي
جۋاسى، قارقاتى، بۇلدىرگەنى
اجەمنىڭ شەكەر قوسقان تالقانىنداي


كورىنەر سونادايدان انىق ماعان
شىڭىندا قىراندارى قالىقتاعان
سامعاعان قىرانىنا قۇمار قىلىپ
وسىرگەن ۇلاندارىن الىپ دالام

تاياۋدا تىڭداعاندار

  • adas5202 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • jelken3 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • jumayi3 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • ayiguli3 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • kun14 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • EFLHI4 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان

قوسىمشا مالىمەت

  • ءانشىنىڭID:6
  • ءانشىنىڭ اتى-ءجونى:ءۇش قوڭىر
  • ءادىرىسى:

  قاتىستى مازمۇندار

الدىڭعى كەيىنگى

مەندە ءبىر-ەكى اۋىز ايتا كەتەيىن باعا

  加载评论内容,请稍等......