تولىعىمەن
باس بەت   »ساز الەمى»  كارا ok اندەر»   بوز تورعايىم

بوز تورعايىم

ءانشى:ءان سالايىق
بەلگىسى:
ءان ءسوزى:باكىر تاجىبايەۆ
مۋزيكاسى:ەسكەندىر حاسانعاليەۆ
وڭدەۋشى:ءان سالايىق
تۇرى:كارا ok اندەر
جيناق:ءان سالايىق
تىڭدالىمى/تۇسىرىلىمى:393/23
شىعارىلعان ۋاقىتى:2016-12-21 10:10:25

5 تانىستىرىلعان جيناق

ءان ءسوزى

بوز تورعايىم

دالانى مەن دە،
سۇيەمىن سەندەي .
باۋىرمال قۇسىم،
نازىڭنان اسەم،
سازىڭنان اسەم،

جاڭىلما قۇسىم .


تاۋقىمەت تارتىپ،
تارىقپا جانىم،
قورىقپا جانىم .
قۇشاعىمدى اشىپ،
كەۋدەمە باسىپ،
بەرەيىن جالىن .تىرشىلىكتە اينىماسقا تاعدىر قوسقان،
قۇس ەدىڭ عوي كەڭ دالاعا باۋىر باسقان .
ايازداردا توڭبايسىڭ با بوزتورعايىم
جىلى ۇياڭا قونبايسىڭ با بوزتورعايىم .

تاياۋدا تىڭداعاندار

  • nuerlan1 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • uletaw2 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • admin4 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • bahjan4 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • bura4 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان
  • rahat5205 ايدىڭ الدىندا تىڭداعان

قوسىمشا مالىمەت

  • ءانشىنىڭID:10
  • ءانشىنىڭ اتى-ءجونى:بوز تورعايىم
  • ءادىرىسى:

  قاتىستى مازمۇندار

الدىڭعى كەيىنگى

مەندە ءبىر-ەكى اۋىز ايتا كەتەيىن باعا

  加载评论内容,请稍等......